សូមស៊ែរកំលេងទង្វើឆ្កួតៗបែបនេះគឺយកកំប៉ុងតំណាប់ផ្លែឈើញាត់ចូលគូថ!! បុរសម្នាក់ត្រូវមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនចាប់និងយកកំប៉ុងតំណាប់ផ្លែឈើញាត់ចូលរន្ធគូថយកវិញមិនចេញទាល់តែទៅពេទ្យ


No comments:

Post a Comment