ដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌជ្រាលជ្រៅបុរសជាប្តីអគតិម្នាក់បាញ់សំលាប់ប្រពន្ធនិងកូនប្រុសអាយុ១០របស់ខ្លួនស្លាប់ភ្លាមៗក្នុងបន្ទប់ដេករួចបាញ់សំលាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយ ដោយយកលេសថាកូននេះមិនមែនកូនរបស់ខ្លួនគឺជាកូនសាហាយ


No comments:

Post a Comment