សូមស៊ែរអោយជាងធ្វើដំបូលផ្ទះមើលផង!! ឡើងបាញ់វីសលើដំបូលផ្ទះភ្លាត់ស្នៀតធ្លាក់កូតជាមួយសាំងកាសីធ្លាយពោះវៀនមកក្រៅស្លាប់គួរអោយរន្ធត់


No comments:

Post a Comment