សូមស៊ែរបន្ទាន់ចំពោះបងប្អូនដែលដាក់កូនតូចៗអោយដេកក្នុងគ្រែទារក!! កូនង៉ែតតូចម្នាក់បន្ទាប់ពីបំបៅដោះហើយម្តាយដាក់អោយដេកក្នុងគ្រែទារកពេលវាភ្ញាក់ព្យាយាមចុះពីគ្រែជាប់ក្បាលនិងប្រឡោះគ្រែរហូតដល់ស្លាប់ទើបម្តាយឪពុកដឹង


No comments:

Post a Comment