ពិតជាសាហាវព្រៃផ្ស័យមែន!! ខឹងមិត្តស្រីមានសង្សារថ្មី ដាក់ថ្នាំសន្តុំរួចសំលាប់ដោយអារករួចកាត់ដៃកាតជើងជាកំណាត់ៗគួរអោយរន្ធត់


No comments:

Post a Comment